نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد
 8 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  میان رشته ای (فنی و مهندسی)
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بوعلي سينا
مدیرمسئول:  دكتر مسعود مكارچيان
سردبیر:  دكتر پرويز فتاحي
:تارگاه  https://ier.basu.ac.ir/
تلفن:  8380698 (0811)
نوع نشریه:  دو فصلنامه