مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جامعه پژوهي فرهنگي
 8 دوره
عنوان نشريه:  جامعه پژوهي فرهنگي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  نعمت اله فاضلي
سردبير:  احمد كتابي
تارگاه:  socialstudy.ihcs.ac.ir
رایانامه:  daftaremajalle@gmail.com
تلفن:  داخلي 281-3- 88046891 (021)
نمابر:  88039903 (021)
صندوق پستي:  6419
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 64، جنب مجتمع آ. اس. پ. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشكده علوم اجتماعي، كدپستي: 14377774681
كد ISSN:  2383-0468
نوع نشريه:  دو فصلنامه