نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نقد ادب معاصر عربي
 15 دوره 
عنوان نشریه:  نقد ادب معاصر عربي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه يزد
مدیرمسئول:  دكتر فاطمه قادري
سردبیر:  دكتر محمدعلي آذرشب
:تارگاه  http://mcal.yazd.ac.ir/
تلفن:  31232433 (035)
نمابر:  31232096 (035)
نشانی:  يزد، خيابان پژوهش، دانشگاه يزد، ساختمان هرندي، كدپستي: 8915813149
کد ISSN:  2322-5068
نوع نشریه:  فصلنامه