نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي روستايي (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING)
 22 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش و برنامه ريزي روستايي (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر حميد شايان
سردبیر:  دكتر علي اكبر عنابستاني
:تارگاه  http://jrrp.um.ac.ir
رایانامه:  ANABESTANI@UM.AC.IR
تلفن:  38806724 (051)
نمابر:  38806724 (051)
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، كدپستي: 9177948883
کد ISSN:  ‪2783-2791
نوع نشریه:  فصلنامه


این نشریه از سال 1396/2018 به صورت انگلیسی با نام BIMONTHLY JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING منتشر می گردد.