نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني
 11 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شاهرود، انجمن تونل ايران
مدیرمسئول:  احمد رمضان زاده
سردبیر:  سيدمحمداسماعيل جلالي
:تارگاه  http://tuse.shahroodut.ac.ir/
رایانامه:  tuse@shahroodut.ac.ir
تلفن:  32300300 (023)
نمابر:  32396220 (023)
نشانی:  دانشگاه شاهرود، انجمن تونل ايران، كدپستي: 3619995161
کد ISSN:  2322-3111
نوع نشریه:  فصلنامه