مشخصات نشريه:  

فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي
 9 دوره
عنوان نشريه:  برنامه ريزي منطقه اي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مديرمسئول:  دكتر علي شمس الديني
سردبير:  دكتر علي شكور
تارگاه:  http://journals.miau.ac.ir
رایانامه:  jzpm@miau.ac.ir
تلفن:  43112201 (071)
نمابر:  43311174 (071)
صندوق پستي:  465
نشانی:  شهرستان مرودشت، كيلومتر 3 جاده مرودشت - تخت جمشيد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت، دفتر مجله، كدپستي: 13119-73711
كد ISSN:  2251-6735
نوع نشريه:  فصلنامه