مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران
 14 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مديرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبير:  دكتر محمد متيني زاده
تارگاه:  ijfrpr.rifr-ac.org
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستي:  13158/116
نشانی:  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، كدپستي 1496813111
كد ISSN:  1735-0859
نوع نشريه:  دو فصلنامه