مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش حقوق عمومي (پژوهش حقوق) (حقوق و سياست)
 15 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش حقوق عمومي (پژوهش حقوق) (حقوق و سياست)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر حسنعلي موذن زادگان
سردبير:  دكتر منصور جباري
تارگاه:  http://qjpl.atu.ac.ir
رایانامه:  allamehjournal@gmail.com
تلفن:  48392482 (021)
نمابر:  44737588 (021)
صندوق پستي:  8477-14155
نشانی:  دانشگاه علامه طباطبايي، كدپستي: 1489684511، تهران
كد ISSN:  2345-6116
نوع نشريه:  دو فصلنامه