نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)
 6 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش عالي قشم
مدیرمسئول:  دكتر حيدر لطفي
سردبیر:  دكتر مجيد ولي شريعت پناهي
:تارگاه  http://www.jgeoqeshm.ir/
تلفن:  35252120, 35243400 (076)
نمابر:  35243400 (076)
نشانی:  قشم، استان هرمزگان، جزيره قشم، سايت نخل زرين، موسسه آموزش عالي قشم، دبيرخانه فصل نامه
کد ISSN:  2251-6735
نوع نشریه:  فصلنامه