مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه غرب شناسي بنيادي
 4 دوره
عنوان نشريه:  غرب شناسي بنيادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  مهدي بنايي جهرمي
سردبير:  حسن كلباسي اشتري
تارگاه:  occidentstudy.ihcs.ac.ir
رایانامه:  qarbshenasi@ihcs.ac.ir
تلفن:  (داخلي 360) 88046891 - 88036320 (021)
نمابر:  88041458 (021)
صندوق پستي:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
كد ISSN:  2383-0581
نوع نشريه:  دو فصلنامه