نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه سياست گذاري اقتصادي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  سياست گذاري اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه يزد
مدیرمسئول:  دكتر زهرا نصراللهي
سردبیر:  دكتر كاظم ياوري
:تارگاه  http://ep.yazd.ac.ir
تلفن:  31233439 (035)
نمابر:  31233439 (035)
صندوق پستی:  89195/741
نشانی:  يزد، صفائيه، پرديس اصلي، دانشكده اقتصاد و مديريت و حسابداري، كدپستي: 8916869511
کد ISSN:  2008-0131
نوع نشریه:  دو فصلنامه