نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات معماري ايران
 19 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات معماري ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كاشان
مدیرمسئول:  دكتر علي عمراني پور
سردبیر:  دكتر غلامحسين معماريان
:تارگاه  http://jias.kashanu.ac.ir/
رایانامه:  j.ir.arch.s@gmail.com
تلفن:  55913155 (031)
نشانی:  كاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانشكده معماري و هنر، كدپستي: 53153-87317
کد ISSN:  2252-0635
نوع نشریه:  فصلنامه