مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش نامه اخلاق
 9 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه اخلاق
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اخلاق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
مديرمسئول:  ابراهيم كلانتري
سردبير:  احد فرامرز قراملكي
رایانامه:  akhlagh@maaref.ac.ir
تلفن:  32110652 (025)
نمابر:  7747240 (025)
صندوق پستي:  37155/6173
نشانی:  قم، خيابان شهدا (صفائيه)، روبروي بانك سپه، شماره 723
كد ISSN:  2228-7264
نوع نشريه:  فصلنامه