نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده
 35 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  محیط زیست
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  ساسان بابايي كفاكي
سردبیر:  مهدي سلطاني
:تارگاه  http://jrnr.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  natural-resources@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865244 (021)
صندوق پستی:  14515/775
نشانی:  تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
کد ISSN:  2008-9856
نوع نشریه:  فصلنامه