مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه ادب عربي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
 10 دوره
عنوان نشريه:  ادب عربي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر غلامحسين كريمي دوستان
سردبير:  جواد اصغري
تارگاه:  https://jalit.ut.ac.ir
رایانامه:  jalit@ut.ac.ir
تلفن:  66978883 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران
كد ISSN:  2251-9238
نوع نشريه:  دو فصلنامه