نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ناتواني هاي يادگيري
 31 دوره 
عنوان نشریه:  ناتواني هاي يادگيري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه محقق اردبيلي
مدیرمسئول:  دكتر محمد نريماني
سردبیر:  دكتر غلامعلي افروز
:تارگاه  http://jld.uma.ac.ir/
رایانامه:  jld@uma.ac.ir
تلفن:  33511086 (045)
نمابر:  33511086 (045)
صندوق پستی:  179
نشانی:  اردبيل، انتهاي خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، كدپستي: 11367-56199
کد ISSN:  2251-8673
نوع نشریه:  فصلنامه