مشخصات نشريه:  

فصلنامه تنش هاي محيطي در علوم زراعي
 9 دوره
عنوان نشريه:  تنش هاي محيطي در علوم زراعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه بيرجند
مديرمسئول:  مجيد جامي الاحمدي
سردبير:  محمد كافي
رایانامه:  esas.editor@yahoo.com
تلفن:  32254041 (056)
نمابر:  32254050 (056)
صندوق پستي:  97175/331
نشانی:  بيرجند، كيلومتر 5 جاده كرمان، پرديس اميرآباد، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بيرجند
كد ISSN:  2228-7604
نوع نشريه:  فصلنامه