مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه جنتاشاپير
 3 دوره
عنوان نشريه:  جنتاشاپير
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
مديرمسئول:  دكتر مصطفي فقهي
سردبير:  دكتر زهرا بيگم موسوي
تارگاه:  journals.ajums.ac.ir/jjhr
رایانامه:  Jentashapir@ajums.ac.ir
تلفن:  3738283 (0611)
نمابر:  3362537 (0611)
صندوق پستي:  45
نشانی:  اهواز، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، دانشكده پزشكي شماره يك، طبقه دوم، دفتر مجله
كد ISSN:  2345-4067
نوع نشريه:  دو ماهنامه