مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري (مطالعات جهانگردي)
 15 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات مديريت گردشگري (مطالعات جهانگردي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده مديريت و حسابداري
مديرمسئول:  لعيا الفت
سردبير:  محمود ضيايي
تارگاه:  tms.atu.ac.ir
رایانامه:  Tourismr@atu.ac.ir
تلفن:  88879402-88770011-14
نمابر:  88770017
صندوق پستي:  14155-6479
نشانی:  تهران، خيابان ولي عصر، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، نبش كوچه هفت پيكر، شماره 33، كدپستي: 6479-14155
كد ISSN:  2322-3294
نوع نشريه:  فصلنامه