نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه هنرهای صناعی ایران
 3 دوره 
عنوان نشریه:  هنرهای صناعی ایران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه کاشان
مدیرمسئول:  دکتر عباس اکبری
سردبیر:  دکتر امیر حسین چیت سازیان
:تارگاه  https://hsi.kashanu.ac.ir/
رایانامه:  hsi@kashanu.ac.ir
تلفن:  55913171 (031)
نشانی:  کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر، دفتر نشریه هنرهای صناعی ایران
کد ISSN:  2645-7504
نوع نشریه:  دو فصلنامه