نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم اسلامی انسانی
 4 دوره 
عنوان نشریه:  علوم اسلامی انسانی
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران
مدیرمسئول:  سعید داود آبادی
سردبیر:  دکتر محمدتقی پور
:تارگاه  http://www.johi.ir/
رایانامه:  info@johi.ir
تلفن:  28423855 (021)
نشانی:  قم، خیابان امام خمینی، مجتمع تندیس، کدپستی: 13433-37197
کد ISSN:  2538-3671
نوع نشریه:  فصلنامه