نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تغذيه گياهان باغي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  تغذيه گياهان باغي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شاهد
مدیرمسئول:  دكتر ياور شرفي
سردبیر:  دكتر سيدجلال طباطبائي
:تارگاه  http://hpn.shahed.ac.ir
تلفن:  51215129 (021)
نمابر:  51215124 (021)
نشانی:  تهران، ابتداي آزادراه تهران قم، روبروي مرقد مطهر امام خميني (ره)، دانشگاه شاهد، دانشكده كشاورزي، كدپستي: 3319118651
نوع نشریه:  دو فصلنامه