نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي ميوه كاري
 6 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ميوه كاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اروميه
مدیرمسئول:  لطفعلي ناصري
سردبیر:  محمدرضا اصغري
:تارگاه  http://rip.urmia.ac.ir
تلفن:  31943150 (044)
نشانی:  اروميه، كيلومتر يازده، بلوار دانشگاه
کد ISSN:  2538-4376
نوع نشریه:  دو فصلنامه