نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فلسفه و كلام اسلامي (مقالات و بررسي ها)
 22 دوره 
عنوان نشریه:  فلسفه و كلام اسلامي (مقالات و بررسي ها)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر احمد باقري
سردبیر:  دكتر عبدالرسول كشفي
:تارگاه  jitp.ut.ac.irhttp://jitp.ut.ac.ir
رایانامه:  jitp@ut.ac.ir
تلفن:  (داخلی 151) 42762000 (021)
نمابر:  42762951 (021)
صندوق پستی:  15766/4411
نشانی:  تهران، خيابان شهيد مفتح، تقاطع خيابان شهيد استاد مطهري، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، كدپستي: 1576613111
کد ISSN:  2008-9422
نوع نشریه:  دو فصلنامه