مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم رفتاري
 7 دوره
عنوان نشريه:  علوم رفتاري
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر
مديرمسئول:  دكتر ايرج ساعي ارسي
سردبير:  دكتر قاسم قاضي
رایانامه:  aqjobs88@gmail.com
تلفن:  5226080 - 5272603 (0242)
نمابر:  5226988 (0242)
نشانی:  ابهر، كيلومتر 4 جاده ترانزيتي ابهر-خرمدره
كد ISSN:  2008-1324
نوع نشريه:  فصلنامه