مشخصات نشريه:  

فصلنامه انتظام اجتماعي
 11 دوره
عنوان نشريه:  انتظام اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده علوم و فنون انتظامي
مديرمسئول:  دكتر امير حسين ياوري بافقي
سردبير:  دكتر عزت الله سام آرام
رایانامه:  puentezami@police.ir
تلفن:  48931734 (021)
نمابر:  48931734 (021)
صندوق پستي:  14515-1397
نشانی:  تهران، اتوبان شهيد همت غربي، دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده علوم و فنون انتظامي، معاونت پژوهشي، دبيرخانه فصنامه، كدپستي: 14986119991
كد ISSN:  2008-6024
نوع نشريه:  فصلنامه