نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني)
 37 دوره 
عنوان نشریه:  نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مدیرمسئول:  دكتر حيدر لطفي
سردبیر:  دکتر مجيد ولي شريعت پناهي
:تارگاه  http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/
رایانامه:  Geography@iau-garmsar.ac.ir
تلفن:  34204307 (023)
نمابر:  34204700 (023)
نشانی:  شهرستان گرمسار، ميدان شهداي سوسنگرد، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، ساختمان پژوهش، طبقه سوم، کدپستي: 3581631167
کد ISSN:  2251-6697
نوع نشریه:  فصلنامه