نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران)
 49 دوره 
عنوان نشریه:  مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  علي سلاجقه
سردبیر:  حسين ارزاني
:تارگاه  https://jrwm.ut.ac.ir/
رایانامه:  jrwm@ut.ac.ir
تلفن:  32225780 (026)
نمابر:  32225780 (026)
صندوق پستی:  31585-4314
نشانی:  كرج، بلوار چمران، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
کد ISSN:  5044-2008
نوع نشریه:  فصلنامه