نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
 3 دوره 
عنوان نشریه:  مجله مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  معاونت پژوهشي دانشگاه
سردبیر:  دكتر مسعود رحيم پور
:تارگاه  https://elt.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  NASHRIEH-ADABIAT@TABRIZU.AC.IR
تلفن:  3922131 (0411)
نمابر:  3922131 (0411)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي، دفتر نشريات دانشكده
کد ISSN:  1023-7976
نوع نشریه:  دو فصلنامه