مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي)
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه مازندران
مديرمسئول:  دكتر مهرداد مدهوشي
سردبير:  دكتر احمد جعفري صميمي
تارگاه:  jes.journals.umz.ac.ir
رایانامه:  shspaj@umz.ac.ir
تلفن:  35345415 (011)
نمابر:  35345415 (011)
نشانی:  بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان بوعلي سينا، بلوار دانشگاه، خيابان شهيد بهشتي، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي، دفتر پژوهشنامه
كد ISSN:  2322-1178
نوع نشريه:  فصلنامه