مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه پياورد سلامت
 12 دوره
عنوان نشريه:  پياورد سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران
مديرمسئول:  دكتر رضا صفدري
سردبير:  دكتر ناهيد عين الهي
تارگاه:  payavard.tums.ac.ir
رایانامه:  salamat@tums.ac.ir
تلفن:  86704640 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه همت، تقاطع بزرگراه شيخ فضل الله نوري و شهيد چمران، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دفتر مجله پياورد سلامت
كد ISSN:  1735-8132
نوع نشريه:  دو ماهنامه