مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي)
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  دكتر حسين جانمحمدي
سردبير:  دكتر اكبر تقي زاده
رایانامه:  fas.tabrizu@gmail.com
تلفن:  33356002 (041)
نمابر:  33356002 (041)
نشانی:  دانشگاه تبريز، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله كدپستي: 5166614766
كد ISSN:  2008-5125
نوع نشريه:  فصلنامه