مشخصات نشریه:  

فصلنامه بيماريهاي پستان ايران
 12 دوره
عنوان نشریه:  بيماريهاي پستان ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دكتر كيوان مجيدزاده
سردبیر:  دكتر شهپر حقيقت
تارگاه:  www.ijbd.ir
رایانامه:  ijbdinfo@gmail.com
تلفن:  88886962 (021)
نمابر:  88679402 (021)
صندوق پستی:  13145/1369
نوع نشریه:  فصلنامه