نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
 22 دوره 
عنوان نشریه:  زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دكتر ميرجليل اكرمي
سردبیر:  دکتر باقر صدری نیا
:تارگاه  https://perlit.tabrizu.ac.ir/
تلفن:  33392131 (041)
نمابر:  33392131 (041)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات، دفتر نشريه
کد ISSN:  2251-7979
نوع نشریه:  فصلنامه