مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
 6 دوره
عنوان نشریه:  مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني مطالعات زنان
مدیرمسئول:  دكتر نسرين مصفا
سردبیر:  دكتر شكوه نوابي نژاد
تارگاه:  www.iaws.ir
رایانامه:  info@Iraws.ir
تلفن:  88310534 (021), 88310535 (021)
نمابر:  88310535 (021)
صندوق پستی:  13145-176
نشانی:  تهران
نوع نشریه:  فصلنامه