مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
 20 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور
مديرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبير:  دكتر حسين ميرزايي ندوشن
تارگاه:  ijrfpbgr.rifr-ac.org
رایانامه:  ijrfpbgr@rifr-ac.ir
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستي:  13185-116
نشانی:  تهران، كيلومتر 5 آزاد راه تهران-كرج، خروجي پيكانشهر، انتهاي 20 متري دوم، بلوار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
كد ISSN:  1735-0891
نوع نشريه:  دو فصلنامه