نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي
 84 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصاد و دارايي
مدیرمسئول:  حسين مير شجاعيان حسني
سردبیر:  محسن مهرآرا
:تارگاه  http://qjerp.ir/
تلفن:  22771897 (021)
نمابر:  27662385 (021)
نشانی:  تهران، كدپستي: 441-41-19448
کد ISSN:  1027-9024
نوع نشریه:  فصلنامه