نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
 110 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و تكنولوژي محيط زيست
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  محیط زیست
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
سردبیر:  دکتر پروین نصیری
:تارگاه  jest.srbiau.ac.irhttp://jest.srbiau.ac.ir
رایانامه:  jest.farsijournal@srbiau.ac.ir
تلفن:  44867243 (021)
نمابر:  44867243 (021)
صندوق پستی:  14515/7451
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده محيط زيست
کد ISSN:  1563-4809
نوع نشریه:  فصلنامه