مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون باغباني ايران
 14 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم و فنون باغباني ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  باغبانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علوم باغباني ايران
مديرمسئول:  دكتر مرتضي خوشخوي
سردبير:  دكتر مرتضي خوشخوي
تارگاه:  www.irshs.ir
رایانامه:  jhortsci@irshs.ir
تلفن:  2287103 (0711)
نمابر:  2287103 (0711)
نشانی:  شيراز ، دانشگاه شيراز، دانشکده کشاورزي، دفتر مجله، کد پستي : 71444
كد ISSN:  1680-7154
نوع نشريه:  فصلنامه