مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم زراعي ايران
 20 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم زراعي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
مديرمسئول:  دكتر بهزاد قره ياضي
سردبير:  دكتر مسعود اصفهاني
تارگاه:  www.agrobreed.ir
رایانامه:  agrobreedjournal@yahoo.com
تلفن:  32755300 (026)
نمابر:  32755300 (026)
صندوق پستي:  31535-1485
نشانی:  كرج، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
كد ISSN:  1562-5540
نوع نشريه:  فصلنامه