مشخصات نشريه:  

فصلنامه حكيم
 18 دوره
عنوان نشريه:  حكيم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
مديرمسئول:  دکتر سيدرضا مجدزاده
سردبير:  دکتر کاظم محمد
تارگاه:  hakim.hbi.ir
رایانامه:  hakim@hbi.ir
تلفن:  66582500-2 (021)
نمابر:  66582508 (021)
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، روبروي پارك اوستا، كد پستي: 1419943471
كد ISSN:  2383-3742
نوع نشريه:  فصلنامه