مشخصات نشريه:  

فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي
 26 دوره
عنوان نشريه:  بررسيهاي حسابداري و حسابرسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشکده مديريت دانشگاه تهران
مديرمسئول:  طهمورث حسنقلي پور ياسوري
سردبير:  دکتر ساسان مهراني
تارگاه:  acctgrev.ut.ac.ir
رایانامه:  acctgrev@ut.ac.ir
تلفن:  61117637 (021)
نمابر:  88006355 (021)
صندوق پستي:  14155-6311
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران خيابان جلال آل احمد، دانشکده مديريت دانشگاه تهران، ساختمان الغدير، دفتر مجلات و نشريات، كدپستي: 1411713114
كد ISSN:  1024-8161
نوع نشريه:  فصلنامه