مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه استقلال
 12 دوره
عنوان نشریه:  استقلال
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي اصفهان -معاونت پژوهشي
مدیرمسئول:  دکتر مجيد ملکي
سردبیر:  دكتر محمدعلي گلعذار
تارگاه:  journals.iut.ac.ir/pmagazine.php?magazine=eje
رایانامه:  esteghla@cc.iut.ac.ir
تلفن:  3912878 (0311), 3912877 (0311)
نمابر:  3912626 (0311)
صندوق پستی:  8415683111
نشانی:  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دفتر نشريه استقلال
کد ISSN:  1025-2851
نوع نشریه:  دو فصلنامه