نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)
 45 دوره 
عنوان نشریه:  جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر علي هاشميان فر
سردبیر:  دكتر علي رباني خوراسگاني
:تارگاه  http://jas.ui.ac.ir/
رایانامه:  n.mohammadtaheri@staf.ui.ac.ir
تلفن:  37932175 (031)
نمابر:  7932177 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، كد پستي: 73441-81746
کد ISSN:  2008-5745
نوع نشریه:  فصلنامه