مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات
 13 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات فرهنگي و ارتباطات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات
مدیرمسئول:  هادي خانيكي
سردبیر:  محمدرضا جوادي يگانه
تارگاه:  jcsc.iaocsc.ir
رایانامه:  iaocsc@yahoo.com
تلفن:  88338951
نمابر:  88338951
صندوق پستی:  14395-1364
نشانی:  پل نصر، جنب بيمارستان شريعتي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
کد ISSN:  2008-5575
نوع نشریه:  فصلنامه