دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

فیلتر/مرتب سازی

تعداد نتایج

3

زمینه تخصصی


نوع ارائهبرگزارکننده


خدمات ویژه

سرویس شناسایی نشریات معتبر

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خدمات ویژه

ابزار ارتقاء شاخص هرش (h-index elevator)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خدمات ویژه

میز تحقیق

زمان

اسفند

1401

 

مدرس