جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

اقتصاد سبز و مشاغل آینده

ویدئوی آموزشی

زمان

اسفند

1401

مدرس

آقای دکتر رضا شریعت (دکترای کارآفرینی، سرپرست موسسه کار و تامین اجتماعی)

ثبت نام

 

  موبایل:
واژه اقتصاد سبزدر سال 1989برای اولین بار توسط گروهی از اقتصاد دانان محیط زیستی در گزارشی تحت عنوان " طرح اقتصاد سبز " برای ارائه به دولت انگلستان ابداع شد. گزارش مذکور بدین منظور تهیه شد که اگرتعریف توافق شده ای از واژه "توسعه پایدار “ و مفاهیم آن برای سنجش رشد اقتصادی و ارزیابی سیاستها و پروژه ها وجود داشت، توصیه هایی در این خصوص به دولت انگلستان ارائه نماید . در سالهای 1991و 1994به دنبال گزارش اول ، گزارشهایی تحت عنوان طرح 2"سبزسازی اقتصاد جهان " وطرح 3 " سنجش توسعه پایدار "ارائه شد . در سال 2008اصطلاح اقتصاد سبزدر جریان مناظرات برای یافتن سیاستی پاسخگو به بحرانهای گوناگون جهانی دوباره احیاء گردید.

اطلاعات دوره آموزشی

اقتصاد سبز و مشاغل آینده

(این نشست در تاریخ 1400/10/21 برگزار شده است)

 

واژه اقتصاد سبزدر سال  1989 برای اولین بار توسط گروهی از اقتصاد دانان محیط زیستی در گزارشی تحت عنوان " طرح اقتصاد سبز " برای ارائه به دولت انگلستان ابداع شد. گزارش مذکور بدین منظور تهیه شد که اگرتعریف توافق شده ای از واژه "توسعه پایدار “ و مفاهیم آن برای سنجش رشد اقتصادی و ارزیابی سیاستها و پروژه ها وجود داشت، توصیه هایی در این خصوص به دولت انگلستان ارائه نماید . در سالهای 1991 و  1994 به دنبال گزارش اول ، گزارشهایی تحت عنوان طرح  2 "سبزسازی اقتصاد جهان " و طرح 3 " سنجش توسعه پایدار "ارائه شد . در سال  2008 اصطلاح اقتصاد سبزدر جریان مناظرات برای یافتن سیاستی پاسخگو به بحرانهای گوناگون جهانی دوباره احیاء گردید.

سه مفهوم به هم مرتبط " اقتصاد سبز ، رشد سبز و توسعه کم کربن" در حالی که مفهوم اقتصاد سبز اخیرا توجه جوامع بین المللی را جلب نموده است، سیاستهای اقتصاد سبز چندین دهه توسط اقتصاد دانان و دانشگاهیان بخصوص در زمینه اقتصاد محیط زیست و اقتصاد بوم شناختی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ابزارهای سیاستی اقتصاد سبزدر طول مذاکرات بین المللی از جمله کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برای نمونه بیانیه ریو مشتمل بر اصول به کار گیری ابزارهای اقتصادی و ترویج داخلی سازی هزینه های محیط زیستی (اصل 16) و محدود سازی تولید و مصرف ناپایدار(اصل 8) است.

ده سال بعد همچنین برنامه عمل ژوهانسبورگ لزوم تغییر شیوه تولید و مصرف جوامع را شناسایی و چارچوب برنامه های توسعه  10 ساله برای تولید و مصرف پایدار را مطرح نمود.

 

اصول اقتصاد سبز

 . 1اقتصاد سبزابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار است .

 . 2اقتصاد سبزباید کار شایسته و مشاغل سبزرا ایجاد نماید.

 . 3اقتصاد سبزمشتمل بر کارایی منابع وانرژی است .

 . 4اقتصاد سبزبه مرزهای سیاره ای و محدودیت های زیست محیطی احترام می گذارد.

 . 5اقتصاد سبزاز تصمیم گیری یکپارچه استفاده می نماید.

6. فرایند سنجش اقتصاد سبزفراترازGDP  با استفاده از شاخص ها و معیارهای مناسب است.

اقتصاد سبز در بین کشورها و درون آنها و در بین نسل ها عادلانه و منصفانه است.

 . 8اقتصاد سبز از تنوع زیستی و اکوسیستم ها محافظت می کند.

 . 9اقتصاد سبزمنجربه کاهش فقر، رفاه، معیشت، حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری می گردد.

 . 10اقتصاد سبز حکمرانی و حاکمیت قانون را بهبود می بخشد. همچنین اقتصاد سبز فراگیر، دموکراتیک،

مشارکتی،پاسخگو، شفاف و با ثبات است.

11. اقتصاد سبز جنبه های خارجی (از جمله هزینه های محیط زیستی و ...) را داخلی می سازد.

 

جهت مشاهده فایل ویدئو این نشست کلیک نمایید.

 

مدرس

آقای دکتر رضا شریعت (دکترای کارآفرینی، سرپرست موسسه کار و تامین اجتماعی)

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید

محتوای مرتبط

ویدئوی آموزشی

ایجاد هویت مجازی (برند سازی شخصی) افراد

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Transformer

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

کارگاه

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترفند های جستجو

زمان

مرداد ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

خانم دکتر فاطمه عظیم زاده

ویدئوی آموزشی

کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی مقالات و متون علمی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی فرآیند نوشتن مقاله مروری

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر نادر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مقاله نویسی ISI و IEEE (ویژه فنی و مهندسی)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا صادق محمدی(عضو هیات علمی جهاددانشگاهی دانشگاه علم و صنعت)

کارگاه

اصول تنظیم قراردادها

زمان

مرداد ماه

1401

روز: پنجشنبه 6 مرداد 1401 ساعت:10 الی 14

مدرس

آقای مصطفی خلیلی (مدرس دپارتمان‌های حقوقی و مشاور عالی حقوق کسب و کار)

ویدئوی آموزشی

دسته بندی متن با scikitlearn

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی یادگیری عمیق (deep learning)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

آموزش استفاده از وب آو ساینس (Web Of Science)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی