جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

اقتصاد سبز و مشاغل آینده

ویدئوی آموزشی

زمان

اسفند

1401

مدرس

آقای دکتر رضا شریعت (دکترای کارآفرینی، سرپرست موسسه کار و تامین اجتماعی)

ثبت نام

 

  موبایل:
واژه اقتصاد سبزدر سال 1989برای اولین بار توسط گروهی از اقتصاد دانان محیط زیستی در گزارشی تحت عنوان " طرح اقتصاد سبز " برای ارائه به دولت انگلستان ابداع شد. گزارش مذکور بدین منظور تهیه شد که اگرتعریف توافق شده ای از واژه "توسعه پایدار “ و مفاهیم آن برای سنجش رشد اقتصادی و ارزیابی سیاستها و پروژه ها وجود داشت، توصیه هایی در این خصوص به دولت انگلستان ارائه نماید . در سالهای 1991و 1994به دنبال گزارش اول ، گزارشهایی تحت عنوان طرح 2"سبزسازی اقتصاد جهان " وطرح 3 " سنجش توسعه پایدار "ارائه شد . در سال 2008اصطلاح اقتصاد سبزدر جریان مناظرات برای یافتن سیاستی پاسخگو به بحرانهای گوناگون جهانی دوباره احیاء گردید.

اطلاعات دوره آموزشی

اقتصاد سبز و مشاغل آینده

(این نشست در تاریخ 1400/10/21 برگزار شده است)

 

واژه اقتصاد سبزدر سال  1989 برای اولین بار توسط گروهی از اقتصاد دانان محیط زیستی در گزارشی تحت عنوان " طرح اقتصاد سبز " برای ارائه به دولت انگلستان ابداع شد. گزارش مذکور بدین منظور تهیه شد که اگرتعریف توافق شده ای از واژه "توسعه پایدار “ و مفاهیم آن برای سنجش رشد اقتصادی و ارزیابی سیاستها و پروژه ها وجود داشت، توصیه هایی در این خصوص به دولت انگلستان ارائه نماید . در سالهای 1991 و  1994 به دنبال گزارش اول ، گزارشهایی تحت عنوان طرح  2 "سبزسازی اقتصاد جهان " و طرح 3 " سنجش توسعه پایدار "ارائه شد . در سال  2008 اصطلاح اقتصاد سبزدر جریان مناظرات برای یافتن سیاستی پاسخگو به بحرانهای گوناگون جهانی دوباره احیاء گردید.

سه مفهوم به هم مرتبط " اقتصاد سبز ، رشد سبز و توسعه کم کربن" در حالی که مفهوم اقتصاد سبز اخیرا توجه جوامع بین المللی را جلب نموده است، سیاستهای اقتصاد سبز چندین دهه توسط اقتصاد دانان و دانشگاهیان بخصوص در زمینه اقتصاد محیط زیست و اقتصاد بوم شناختی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ابزارهای سیاستی اقتصاد سبزدر طول مذاکرات بین المللی از جمله کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برای نمونه بیانیه ریو مشتمل بر اصول به کار گیری ابزارهای اقتصادی و ترویج داخلی سازی هزینه های محیط زیستی (اصل 16) و محدود سازی تولید و مصرف ناپایدار(اصل 8) است.

ده سال بعد همچنین برنامه عمل ژوهانسبورگ لزوم تغییر شیوه تولید و مصرف جوامع را شناسایی و چارچوب برنامه های توسعه  10 ساله برای تولید و مصرف پایدار را مطرح نمود.

 

اصول اقتصاد سبز

 . 1اقتصاد سبزابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار است .

 . 2اقتصاد سبزباید کار شایسته و مشاغل سبزرا ایجاد نماید.

 . 3اقتصاد سبزمشتمل بر کارایی منابع وانرژی است .

 . 4اقتصاد سبزبه مرزهای سیاره ای و محدودیت های زیست محیطی احترام می گذارد.

 . 5اقتصاد سبزاز تصمیم گیری یکپارچه استفاده می نماید.

6. فرایند سنجش اقتصاد سبزفراترازGDP  با استفاده از شاخص ها و معیارهای مناسب است.

اقتصاد سبز در بین کشورها و درون آنها و در بین نسل ها عادلانه و منصفانه است.

 . 8اقتصاد سبز از تنوع زیستی و اکوسیستم ها محافظت می کند.

 . 9اقتصاد سبزمنجربه کاهش فقر، رفاه، معیشت، حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری می گردد.

 . 10اقتصاد سبز حکمرانی و حاکمیت قانون را بهبود می بخشد. همچنین اقتصاد سبز فراگیر، دموکراتیک،

مشارکتی،پاسخگو، شفاف و با ثبات است.

11. اقتصاد سبز جنبه های خارجی (از جمله هزینه های محیط زیستی و ...) را داخلی می سازد.

 

جهت مشاهده فایل ویدئو این نشست کلیک نمایید.

 

مدرس

آقای دکتر رضا شریعت (دکترای کارآفرینی، سرپرست موسسه کار و تامین اجتماعی)

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید

محتوای مرتبط

ویدئوی آموزشی

Excel solver

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای محمد سرگلی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی متن کاوی با پایتون پیشرفته

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

آشنایی با داده کاوی در حوزه سلامت و مبانی اولیه تحلیل آن

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی اصغر حائری مهریزی (عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

دوره کامل افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی پایگاه استنادی اسکوپوس

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی ویراستاری متون فارسی (مقدماتی)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم دکتر الهه وحیدی

ویدئوی آموزشی

کاربرد نرم افزار MAXQDA در تحلیل مطالعات کیفی (پیشرفته)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم دکتر مژگان فردید (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود)

ویدئوی آموزشی

تولید پادکست

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم دکتر فاطمه زارعی (استادیار دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس)

ویدئوی آموزشی

روش تحقیق کیفی و آموزش استفاده از نرم افزار MAXQDA (مقدماتی)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم دکتر مژگان فردید (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود)

خدمات ویژه

ابزار ارتقاء شاخص هرش (h-index elevator)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس