مشخصات همایش/اطلاعات دوره

سمینار جبر ایران | سال:1388 | دوره:0 | شماره:20

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله با ارایه الگوریتمی، نقاط گویای خمهای بیضوی E/Q را با رتبه یک به دست می آوریم. در این روش ابزار اصلی کار عبارت است از، ارتفاع، متعارف خم بیضوی E/Q، رتبه خم بیضوی L’ (E,1), E/Q و حدس بیرچ و سوینرتون-دایر. کلیه محاسبان مورد نظر در این مقاله، به وسیله نرم افزار تخصصی نظریه اعداد با عنوان (1)(ari)، انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  7
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به بیان خاضیت همواری بر اساس یک به یک بودن انگشت متناظر با نمودار برابر کننده های خاص پرداخته، سپس به رابطه همواری و همواری پوچ-ساز می پردازیم. در ادامه کلاس های از مونوئیدها را معرفی می کنیم که مطلقا هموار پوچ-ساز می باشند و سپس با مثالی نشان می دهیم، مونوئیدهایی وجود دارند که مطلقا هموار پوچ-ساز نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

به دنبال سوال مطرح شده در ماهنامه ریاضی آمریکا {5} در مورد مولدهایی متناهی سیستم های راست قطری، در این مقاله با ارایه بعضی از نیم گروههای خاص نشان می دهیم که دو-سیستم قطری آنها متناهیا تولید شده نیست و لذا دو-سیستم قطری چنین گروههای نیز دوری نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 8
نویسنده: 

میروکیلی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به بررسی روابط اساسی روی ابرمیدان ها می پردازیم، رابطه G را که اولین بار توسط وجیوک لیس (1990) تعریف شده است در نظر گرفته و با استفاده از مفهوم زیرمجموعه های کامل ابرمیدان ها، نشان می دهیم. این رابطه روی ابرمیدان های دلخواه یک رابطه هم ارزی، با رابطه اساس G* برابر و R/T حلقه تقسیم است.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  26
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 20
نویسنده: 

تقی زاده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 25

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID