مشخصات همایش/اطلاعات دوره

کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت | سال:1401 | دوره:0 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

حسینی سیدرامین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

با اندکی مطالعه در سابقه تعلیم و تربیت می توان دریافت قدمت وجود کلاسهای چندپایه به آغاز تعلیم و تربیت گروهی می رسد زیرا که تا قبل از ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آموزش و پرورش به شیوه جدید تعلیم و تربیت کدامیک و برنامه ریزی شده با قالب امروزی امر آموزش و تعلیم و تربیت متناسب با نیازها و ارزشها رایج هرزمان و تحت تأثیر و سیطره حکومت، نظامها، جوامع، فرقه ها و حتی خانواده ها به طرق مختلف جریان داشته است. در زمان گذشته آموزش و پرورش جهان شمول نبود و بیشتر فرزندان خواص را زیر پوشش قرار می دادند. و در هر منطقه یا محدوده جغرافیایی فرقه ای و حکومتی متفاوت بوده و از انسجام کامل برخوردار نبوده است. تعداد دروسی که شاگردان برای طی مدارج تحصیلی دوره خاص می گذراندند بسیار محدود بوده و در اکثر موارد محل خاصی برای تشکیل کلاس درس وجود نداشت و در هر شرایط جلسات درس برگزار می شد. شاگرد مکتبی بود که حق کسی ضایع نمی شد و هرکس بسته به استعداد و توانایی خود پیشرفت می کرد. وجود کلاسهای چندپایه به صورت یک واقعیت اجتناب ناپذیر همه جا مشهود بوده است زیرا که محدودیت تعداد معلم و مقیدنبودن زمان شروع و اختتام تحصیل و ایجاد فرصت های پیشرفت فردی برای هر محصل چنین کلاسهائی که عملاً ایجاب می گردد اتفاقاً گاهی نتایج مطلوبی نیز ببار می آورده است. تدریس و تعلیم و تربیت به لحاظ وسعت دامنة فعالیت وشمول عامی که پیدا کرده ظاهراً اهمیت خود را بعنوان یک فنی و یا هنر در اذهان و قضاوتها و برداشت ها از دست داده و گاهی کار تا به آن جایی اعتبار گشته که هرکسی در هر شرایط به خود اجازه می دهد در این امر خطیر به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت و یا فعالیت نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 11
نویسنده: 

فردی ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  6
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به اهمیت خرید مشتریان در موفقیت کسب و کارهای مجازی، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تاثیرگذاران بر تصویر برند و تمایل به خرید آنلاین پرداخته است. این تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی همبستگی است. روش گردآوری داده ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مشتریان فضای مجازی در اینستاگرام است که بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، حجم نمونه برابر 444 نفر تعیین شد. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر، غیر احتمالی در دسترس بوده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. بر اساس نتایج، داده های تاثیرگذاران بر قصد خرید مشتریان و نیز ادراک مشتریان از تصویر برند تاثیر معناداری دارد. بعلاوه داده های تاثیرگذاران ه واسطه ادراک مشتریان از تصویر برند تاثیر معناداری بر قصد خرید آنلاین مشتریان دارند. نهایتاً تاثیر تصویر برند بر تمایل به خرید آنلاین معنادار است.

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 6
نویسنده: 

جعفری محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

در بازار رقابتی و چالشی امروزه شرکت هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین بر اساس اصول و دانش روز، از فرصت های ایجاد شده به عنوان یک مزیت رقابتی به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش بازاریابی یکی از این ابزارهاست که بر این فرض استوار است که دانش، منبع کلیدی یک شرکت برای خلق، تقویت و نگهداری منافع اقتصادی می باشد. در این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت دانش بر بازاریابی تجارت الکترونیک با نقش میانجی گری هوشمندی رقابتی در کارکنان بانک انصار زاهدان پرداخته شد. پژوهش حاضر از نوع "کاربری" با توجه به ماهیت موضوع و هدف های پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد کلیه کارکنان بانک انصار شهرستان زاهدان می باشدکه نعداد آنها 93 نفر می باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه مورد بررسی کم می باشد؛ از روش سرشماری استفاده شد. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی( 2009)، پرسشنامه هوشمندی رقابتی دشامپس و نایاک(1995) و بازاریابی الکترونیکی محقق ساخته استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده بین مدیریت دانش و هوش مندی رقابتی با بازاریابی الکترونیکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و مدیریت دانش و هوشمندی رقابتی توانسته اند 57% واریانس را تبیین نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  6
 • دانلود: 

  4
کلیدواژه: 
چکیده: 

اشتباه در فرآیند یادگیری، یادگیری کامل را فراهم می کند و پنهان کردن آن، یادگیری را متوقف یا گاهی منحرف می کند. اصولا اشتباه، جزئی از مهارت حل مسئله است. هدف پژوهش حاضر؛ تحلیل تاثیر یادگیری از اشتباه بر بهره وری منابع انسانی با نقش میانجی کاهش مقاومت در برابر تغییرات و روش پژوهش همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و سرپرستان 20 شرکت کوچک و متوسط استان اصفهان تشکیل داده اند که از بین 300 نفر از مدیران و سرپرستان این شرکتها 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی_طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل دو بخش مقدمه و سوالات پرسشنامه شامل 4 سوال جمعیت شناختی و سوالات تخصصی (شامل 45 سوال تخصصی در قالب طیف 5 گزینه ای لیکرت)گردآوری شد. در این پژوهش برای سنجش روایی از روش روایی محتوایی و سازه و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است، که نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS20 و AMOS20انجام شد. مطابق یافته های پژوهش یادگیری از اشتباهات موجب افزایش بهره وری منابع انسانی در سازمان می گردد و در این بین نقش میانجی کاهش مقاومت اعضای سازمان در برابر تغییرات مورد تایید قرار می گیرد. در واقع نتایج بیان کننده این نکته کلیدی است که سازمانها و اعضایشان از اشتباهات درس گرفته ودر مقابل تغییرات سازمانی منعطف بوده تا بهره وری منابع انسانی در سازمان افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 6

دانلود 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  4
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این مقاله، ارائه رویکردی جهت درک مناسب از نقش مدیریت دانش بر مشتری مداری بوده تا از این طریق سازمانها بتوانند واکنش به موقع به فرصت ها و تهدید ها از خود نشان دهند. پژوهش با این سئوال اساسی شروع می شود که بین مدیریت دانش و مشتری مداری چه رابطه ای وجود دارد؟ مدل تحلیلی (مفهومی) پژوهش شامل مولفه های مدیریت دانش، و مولفه مشتری مداری می باشد. فرضیه های پژوهش به بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و مشتری مداری می پردازد. جامعه ی مورد بررسی نمایندگان، کارکنان و کارگزاران شرکت بیمه نوین استان همدان بوده است. با توجه به این مسئله که جامعه آماری کارکنان این تحقیق، جامعه ای محدود است، لذا در این پژوهش کل جامعه آماری برای نمونه گیری استفاده شده است. نرخ بازگشت پرسش نامه ها در حدود 90 درصد می باشد که مؤید همکاری مناسب نمونه انتخاب شده می باشد. در این مقاله رابطه مولفه های مدیریت دانش و مشتری مداری، برای اکتشاف عوامل بسط گویه های پرسشنامه از روش تحلیل مولفه های اصلی و روابط ساختاری مورد بحث قرار می گیرند. یافته های این پژوهش حاکی از تاثیرگذاری مدیریت دانش بر مشتری مداری می باشدکه با توجه به یافته ها می توان گفت که با توجه به شرایط سازمان، می توان سطح اهمیت هر عامل، مولفه و شاخص را تعیین کرد و الگوی مناسبی از مدیریت دانش ارایه داد. در نهایت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و مشتری مداری در جامعه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه حضور زنان در عرصه های اجتماعی رشد یافته است اما هنوز موانعی بر سر این موفقیت مشاهده می شود. بنا بر پژوهش های پیشین، زنان برای موفقیت و رسیدن به موقعیت درخور، با موانعی مواجهند، و از مهمترین این موانع نداشتن الگویی به عنوان راهنما جهت مواجهه با موانع موجود می باشد، پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی دستیابی مدیران زن به پست های مدیریتی در شرکت های کوچک واقع در شهرک های صنعتی کرج انجام گرفت تا بتواند چگونگی عملکرد زنان مدیر و موفق را تحلیل نماید. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها کیفی(مصاحبه نیمه ساختار یافته) می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و طبقه ای با تعداد 13 مصاحبه انجام شده است. برای تجزیه تحلیل محتوای مصاحبه ها، احصای مفاهیم و مقولات از روش کد گذاری باز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر مدیران زن شرکت های کوچک در شهرک های صنعتی کرج بوده است که در حوزه فنی خود تخصص دارند. نتایج پژوهش حاکی از شناسایی 30 مفهوم و 8 مقوله به عنوان عوامل موفقیت زنان در پست های مدیریتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1
نویسنده: 

خداویردی نازنین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  4
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر روی رضایت کارکنان در بانک ملت شهرستان نوشهر می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 500 نفر از مدیران و کارکنان بانک ملت شهرستان نوشهر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران، 117 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت منابع انسانی و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  2
کلیدواژه: 
چکیده: 

از آنجایی که شرکت های غیرمالی از مدیریت ریسک سازمانی به سمت رویکرد مبتنی بر انعطاف پذیری حرکت میکنند، تجربه آنها در پذیرش ریسک غیرمالی می تواند الگویی برای سایر موسسات مالی جهت حرکت به سمت انعطاف پذیری و انجام ریسک غیر مالی باشد. با گذشت زمان، شرکت ها رویکردهایی را برای کاربرد ریسک های غیرمالی توسعه داده اند، در حالی که رویکردهای توسعه یافته توسط بانک ها جهت مدیریت ریسک مالی نیز قابل تامل بوده و موسسات مالی می توانند از تجربه شرکت ها در مدیریت ریسک های غیرمالی بیاموزند. مقایسه بین صنعتی می تواند فرصت های امیدوارکننده ای را در زمینه های کلیدی برجسته کند، چرا که ریسک غیرمالی عمیقاً در عملیات شرکت ها نهفته است. با این حال، همانطور که محیط کسب و کار قرن بیست و یکم، بی ثبات تر و پرریسک تر شد، شرکت ها شروع به زیر سوال بردن رویکردهای استاندارد مدیریت ریسک کردند. لذا در این مطالعه با تمرکز بر فعالیت موسسات مالی، به بررسی تجربیات شرکت ها در مدیریت ریسک غیرمالی پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  2
کلیدواژه: 
چکیده: 

از دیدگاه سازمانی یکی از جنبه های توجه به پروررش سرمایه های انسانی، برقراری تعادل بین کار و زندگی است. از سوی دیگر، ایجاد تعادل بین کار و زندگی، یکی از مهم ترین دغدغه های کارکنان سازمان ها در عصر کنونی است. در واقع، موفق ترین کارکنان، کسانی هستند که بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند. به علاوه، وجود تعادل کار-زندگی منجر به افزایش بهره وری منابع انسانی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو مؤلفه میزان اضافه کاری و دورکاری بر تعادل کار-زندگی منابع انسانی شرکت ملی گاز استان گیلان، شهر رشت است. جامعه آماری این پژوهش کارمندان رسمی شاغل در شرکت مذکور می باشد که نمونه ای به حجم 152 نفر از آن ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که جهت سنجش روایی آن از روایی محتوایی و جهت سنجش پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از آزمون رگرسیون تک متغیری، نتایج نهایی در خصوص پاسخ به پرسش های پژوهش استخراج شد. از آنجا که این پژوهش به بررسی وضع موجود می پردازد، در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آنجایی که به بررسی عوامل مؤثر بر تعادل کار-زندگی معطوف است، پژوهشی از نوع همبستگی می باشد. نوع این پژوهش از منظر هدف، به دلیل قابل اجرا بودن، در عمل کاربردی است. یافته ها حاکی از آن است که بین میزان اضافه کاری و دورکاری با تعادل کار-زندگی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. درباره فرضیه اول (متناسب با متغیر مستقل اول یعنی میزان اضافه کاری) تحلیل داده ها نشان داد که با 100 درصد تغییر در میزان اضافه کاری، 49 درصد در تعادل کار-زندگی تغییر به وقوع می پیوندد و این تعادل بیشتر می شود که این امر اگرچه با مبانی نظری تحقیق مغایرت دارد، اما دلایل آن را می توان در انگیزه های فردی مانند کسب درآمد بالاتر و در نتیجه افزایش رضایت شغلی، جدا شدن از فشار و استرس در خانه و یا حتی مشکلات خانوادگی و به طور کلی در فرهنگ و اعتقادات بومی و حاکم بر منطقه جستجو کرد. درباره فرضیه دوم، نتایج نشان داد به ازای یک واحد تغییر در دورکاری، 46/0 واحد تغییر در تعادل کار-زندگی رخ می دهد. پس با افزایش دورکاری، تعادل کار-زندگی افزایش و با کاهش آن، تعادل کار-زندگی کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کار یا از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی می باشد. در نتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی در گمرک شهرستان نوشهر می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان اداره گمرک در شهرستان نوشهر بوده و حجم نمونه برای جامعه مورد نظر برابر با 142 نفر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی بکار گرفته شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می-باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار توصیفی، از شاخص های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمون های کولموگوروف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری موجود در بسته های نرم افزاری SPSSو LISRELاستفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تعارض در محیط کار تأثیر معناداری (ضریب معناداری 92/4) بر فرسودگی شغلی دارد که این تأثیر به صورت مستقیم می باشد. این در حالی است که تعارض در محیط کار به طور غیرمستقیم و از طریق جو سازمانی (ضریب معناداری 51/10) تأثیر بیشتری بر فرسودگی شغلی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 8
نویسنده: 

داوری داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  6
کلیدواژه: 
چکیده: 

چکیده: هدف بررسی تاثیر انطباق پذیری بر نوآوری با توجه به نقش تعدیلگر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری از دیدگاه کارکنان آموزشی دانشگاه مازندران است. روش پژوهش در این پژوهش، توصیفی است و از نوع پژوهشات کاربردی است. جامعه آماری 320 نفر از کارکنان می باشد. از این میان بر اساس جدول مورگان 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی، پرسشنامه بین آنها توزیع و داده ها جمع آوری گردید. در این پژوهش برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت وگوشال (1998)برای سنجش انطباق پذیری سازمانی از پرسشنامه (سوسمن، 2004 و استریچمن، 2005) مطابق با شرایط ایران استفاده شده است. برای سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه سرمایه فکری، که توسط بونتیس (1998) برای سنجش نوآوری سازمانی از پرسشنامه توسط اسماعیل (2002) طراحی شده است استفاده شده است برای بررسی مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری((SEM و از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که، انطباق پذیری، بر نوآوری کارکنان اثر دارد. و نیز سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری رابطه بین انطباق پذیری و نوآوری را تعدیل می کنند، توجه به تلاش دیگران، توجه و اعتماد به اهداف و برنامه های دسترسی به آن در سازمان، تعهد متقابل، احترام به ارزش ها و متفاوت بودن گونه های فرهنگی واز جمله نشانه های قوی بودن میزان سرمایه اجتماعی در یک سازمان می باشد که این قدرت در نهایت باعث خلق مزیت رقابتی برای سازمان می شود چرا که وجود این مولفه ها همواره نشانگر رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 6
نویسنده: 

شریعت سیده شیرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین دوران تصدی حسابرس و سازگاری بازار حسابرسی با توجه به نقش تعدیل گر سهم بازار در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 171 شرکت در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 (در مجموع 1368 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد بین دوران تصدی حسابرس با سازگاری بازار حسابرسی با توجه به نقش تعدیل گر سهم بازار رابطه وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 6
نویسنده: 

اصغری وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

مدیریت پروژه سبز مدلی است که در آن در سراسر پروژه سبز فکر می کنیم و تصمیماتی گرفته می شود که تأثیرات محیطی را در نظر می گیرد. این راهی برای تثبیت اندیشه سبز در هر فرآیند مدیریت پروژه است. بدین منظور در این تحقیق مدیریت پروژه سبز براساس تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی تهران مطالعه شده است. 33 پاسخ دهنده پرسشنامه طراحی شده با 6 معیار را براساس مقیاس الساعتی امتیاز دهی کرده اند. میزان ناسازگاری کمتر از 0. 1 بوده و نیاز به بازنگری در پاسخ ها نیست. براساس نتایج بیشترین معیار مالی و اقتصادی با مقدار 0. 35 و کمترین مربوط به سازمانی و اداری با مقدار 0. 06 است.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 9
نویسنده: 

داوری داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  6
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه سازمانها و بنگاه های خدماتی و تولیدی باید به گونه ای حرکت کنند که ضمن حفظ بقاء سازمانی، مزیت رقابتی خود را نیز افزایش دهند و با پایبندی به تفکر استراتژیک مدیریت کلان را به اجرا درآورند. متعالی تر شدن جو سازمانی باعث ایجاد زمینه و افزایش سطح یادگیری سازمانی می شود و یادگیری سازمانی باعث افزایش توان پاسخگویی و رقابتی و انعطاف پذیری سازمان ها می شود و آن ها را با تغییرات محیطی همسو و همساز می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تعیین تاثیر جو سازمانی بر تفکر استراتژیک با توجه به نقش یادگیری سازمانی درشعبات بانک تجارت چالوس بود. فرضیات تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و از حیث ماهیت و روش، از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، کلیه کارکنان بانکهای تجارت چالوس می باشد که از بین آنها به روش تصادفی 180 نفر شامل 165 مرد و 15 زن بعنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت سنجش متغیرهای پژوهش برای تأثیر جو سازمانی از پرسشنامه جو سازمانی الپین و کرافت و همچنین از پرسشنامه استاندارد نیفه (2001) برای سنجش یادگیری سازمانی و از پرسشنامه مؤلفه های تفکر راهبردی استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss17 انجام گرفته، و همچنین در دو سطح توصیفی و استنباطی داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، با توجه به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، همه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 6
نویسنده: 

خوشنام امیرحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف تحقیق مقایسه ی سلوک در تعارض از نوع حرکتی جاذب-جاذب با دافع – دافع دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود. یافته های پیشین مدعی بودند که در تعارض جاذب-جاذب آزمودنی ها زودتر به تصمیم گیری خواهند رسید و در تعارض دافع – دافع تأمل و فرار مورد انتظار است. مسئله تحقیق بررسی تجربی این پیش بینی ها بود. به این منظور تعداد 87 دانشجوی رشته روان شناسی که از ترم اول سال تحصیلی 1399 – 1400 و در دو ترم متعاقب آن درس روان شناسی تجربی را انتخاب کرده بودند در آزمایش آزمایشگاهی شرکت کردند. در آزمایشی انفرادی و به کمک تعارض نگار در موقعیت تعارضی قرار گرفتند. برای داده پردازی از جدول و نمودار و شاخصهای آماری درصد و نسبت برای توصیف داده ها و از آزمون مجذورخی (همگونی) برای بررسی استنباطی استفاده شد. یافته ها به این ترتیب بودند که 3/71 از آزمودنی ها ترسیم را ترجیح داده بودند و فقط 7/28 عدم ترسیم داشتند. درحالی که درصد ترسیم تقریباً در هر دو گروه یکسان بود، اجتناب از ترسیم در تعارض دافع-دافع چهار بار بیشتر بود. مجذورخی محاسبه شده برابر با 5. 971 بود. مقدار مجذورخی نشان داد که تفاوت معنی داری با اطمینان 95% بین سلوک های ترسیم و عدم ترسیم در موقعیتهای تعارضی جاذب – جاذب و دافع-دافع هست. از یافته ها معلوم شد که فرضیه تحقیق تأیید می شود یعنی سلوک در موقعیت تعارضی جاذب-جاذب متفاوت از سلوک در موقعیت تعارض دافع – دافع دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. بعلاوه معلوم شد که آزمودنی ها در موقعیت تعارض حتی از نوع دافع-دافع، عمل کردن را بر فرار ترجیح می دهند. یافته اخیر با یافته های قبلی همخوانی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1
نویسنده: 

غیور مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

در حال حاضر ما در عصری به سر می بریم که تغییرات آن به مراتب بنیادی تر از تغییر و تحولات انقلاب صنعتی است و از همین رو سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در عرصه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای فناوری برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند. در هر سازمانی این باور وجود دارد که تحقق اهداف عالی سازمان در گرو برخورداری از منابع انسانی کارآمد و بهره ور است. تمام سازمانها برای سازگاری با تغییرات محیطی لازم است به طور مداوم نسبت به توسعه و بهسازی نیروی انسانی، تجهیزات، فناوری، قوانین و مقررات و فرهنگ سازمان اقدام کنند. دانستن تاثیر فناوری اطلاعات به مدیران کمک می کند تا برنامه های منابع انسانی را تسهیل نمایند، سریعتر تصمیم گیری کنند، دیدگاه مشخص از وظایف داشته باشند و باعث استحکام ارتباطات کاری کارکنان با دیگر مراجع بیرونی شوند. در این مقاله به بیان مفاهیم و تاریخچه فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی می پردازیم. سپس به بیان کارکردهای سیستم های اطلاعاتی مدیریت، نقش و ارتباط فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  7
کلیدواژه: 
چکیده: 

اهمیت امر راهنمایی و مشاوره در جریان تعلیم و تربیت به خصوص در دوره ی ابتدایی که شخصیت کودکان در حال شکل گیری و رفتارهای اجتماعی در حال نهادینه شدن هستند، روشن است و این موضوع در کلاس های درس چندپایه با دانش آموزان با جنسیت و سن متفاوت که دارای شرایط، مسائل و محیط های اجتماعی و فرهنگی پیرامونی خاصی هستند از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ لذا در این مقاله، به بررسی ضرورت، اهمیت و راهبردهای راهنمایی و مشاوره در این گونه کلاس ها پرداخته شد. این مقاله از طریق بررسی متون نظری مربوط به موضوع و نظرخواهی از صاحب نظران امر تعلیم و تربیت و مشاوران، تدوین گردیده است. نتیجه این که: در این گونه کلاس ها که معلم عهده دار همه ی فعالیت های آموزشی و پرورشی است؛ در راستای راهنمایی و مشاوره ی دانش آموزان در شرایط خاص، می تواند با رفتار و منش خود به عنوان یک الگوی مطلوب برای دانش آموزان و نقش تسهیل کننده را در نهادینه سازی مهارت های صحیح زندگی به عهده بگیرد. معلم میتواند بطور موثر در تغییر یا شکل دهی رفتار مطلوب، پیشگیری از رفتارهای نامطلوب، حفظ بهداشت روانی، افزایش انگیزه و تقویت خودباوری دانش آموزان ایفای نقش کند؛ همچنین می تواند از طریق راهبردها و روش های تدریس، ارزشیابی، برگزاری دوره های آموزش خانواده و ارتباط مستمر با والدین، ایجاد فضای فیزیکی و اجتماعی مطلوب در کلاس، کمک افراد متخصص، فعالیت های مکمل و فوق برنامه، ارائه ی بسته های آموزشی، مشارکت دانش آموزان در فعالیت های کلاس، مواد و رسانه های آموزشی و. . . به امر راهنمایی دانش آموزان به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مبادرت ورزد.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 7

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID